Loron Europa 2021 – Tinan 71 ba Solidariedade

Iha loron Europa ne´e, CEPAD hakarak kongratula União Europeia no povu Europa hotu no iha mundu tomak. Aniversariu ba dala 71 husi deklarasaun Schuman oferese oportunidade atu koñese liu tan knar União Europeia iha Timor-Leste no iha mundu. Ami hakarak aproveita oportunidade ida ne´e atu hato’o husi perspetiva ami nia organizasaun, hodi  haklean tanba sa União Europeia nudar ideia no projetu importante atu proteje..

Hanesan haktuir husi Schuman iha nia deklarasaun “Ita presiza hanoin no halo asaun boot“. Sim nia la hanoin kiik, projetu ne’ebé nia lansa susesu tebes, hahu husi membru nain 6 sai 12, 15 no ohin loron to´o 28, husi komunidade carbonifera ba merkadu komum. Maske nune´e ita tenki asegura katak buat hotu ne’ebé Schuman fiar ba, laos liafuan mamuk no União Europeia seriu kona ba Eropa ne’ebé tane as solidaridade.

Em jeral, dadaun ne´e EU mobiliza iha linha hotu hodi haforsa solidariedade no kordenasaun. EU servisu hamutuk ona ho ema Timor-oan iha ita nia solidariedade ba malu, hodi hari  desenvolvimentu no prosperiedade komum ba ema hotu, ho amizade no parseria ne’ebé kontinua estabelese ka renova, suporta ba oportunidade ne’ebé hanesan, protesaun ba direitos humanus no asaun ne’ebé suporta klima ba Timor-Leste ida matak, no CEPAD sente honradu ba servisu hamutuk ho Uniãun Europeia liu husi fundus subvensaun spesifika ho objetivu atu asegura akontabilidade governu nian ba Covid-19, no haforsa liberdade asesu ba informasaun iha Timor-Leste.

Selesaun ba organizasaun lokal sosiadade sivil hodi servisu hamutuk, sertamente halo povu Timor-Leste realiza katak Uniãun Europeia bele duni halo diferensia.Oinsa? Liu husi promove sira nian direitu konstitusional atu hatene bainhira sira husu informasaun relasiona ho aspeitu kuidadu saude inklui resposta governu nian ba prevene COVID-19 no kona-ba edukasaun.Ba ne´e, União Europeia kumpre espiritu Schuman no sei servisu hamutuk ho parte hotu inklui organizasaun lokal kiik sira hodi haforsa sentimentu solidariedade iha komunidade ba futuru ema hotu nian. Ita hotu hamutuk iha sentimentu no preokupasaun ida deit ba sira ne´ebe moras no lutu ba familia ne’ebé hetan impaktu husi inundasaun; Tanba ne´e atu komemora loron Europa, CEPAD bele kuntinua ninia suporta hodi oferese kartaun pulsa ba jornalistas 450 iha tempu pandemia no hamutuk ho Arcoiris Timor-Leste ajuda familia LGBTQ, Inan isin rua, Inan faluk no ema ho defisiensia.

Ikus liu CEPAD fiar katak kontribuisaun União Europeia refleta no proteje deklarasaun Schuman. Ba ne´e, ita tenki kuntinua tradisaun solidariedade no kordenasaun diak ne´e, hodi hari komunidade ba future ne’ebé hatudu iqualdade, suporta malu no solidariedade.

Obrigado EU.