Mensajen husi diretor

Bemvindu no obrigadu ba vizita ona Sentru Estudus  ba Dame no Dezenvolvimentu (CEPAD) ninia website. CEPAD mosu iha tinan 2007 hodi hatan ba krize 2006 iha Timor-Leste. Misaun CEPAD-nian mak uza peskiza kolaborativu no dialogu interativu hodi buka kompriende problemas mak hamosu konflitu no mos buka hatene dezafius ba konsolidasaun demokrasia reprezentativu iha Timor-Leste.

Husi hamosu-a’an iha tinan 2007, CEPAD serbisu ho doador, programas no komunidade oin-oin iha Munisipius 13, hodi identifika no haluan kompriensaun kona-ba dezafius ba dame iha Timor-Leste, liu husi metodu Peskiza Partisipatoriu no Asaun (PAR). Liu husi prosesu peskiza mak hala’o husi tinan 2007-2009, problemas hirak ne’ebé mak hamosu obstaklu ba dame mak: 1) Interese individual no partidariu a’as liu interse nasional; 2) Presiza narativu ida kompriensivu kona-ba prosesu rezistensia no okupasaun; 3) Sitema justisa formal mak la efetivu no kultura inpunidade politika; no 4) Korrupsaun, koluzaun no nepotizmu (KKN).

CEPAD la hala’o  de’it peskiza. Ho baze iha metodolojia PAR, CEPAD produz ona politika balu mak  publikasaun ona hodi kontribui ba oinsa hatan ba prioridades  hirak ne’e. PAR promove inkluzaun, empodarementu sosial ba tempu naruk komunidades sira-nian no sira-nian sentidu pertensa no sustentabilidade ba rezultadu nebe’e iha. Ohin loron CEPAD harí ona no maneiza  uma dame neen, nebe’e  funsiona hanesan knua ba atividades hari dame iha munisipius  Aileu, Ermera, Maliana, Baucau, Same no Manatuto.

CEPAD-nian website iha rekursus hanesan material, publikasaun, manual, video, informasaun, relatorius no seluk tan. CEPAD serbisu hamutuk ho Interpeace nudar parseriu, organizasaun internasional hari dame ho baze iha Zenebra, ho experiensia tinan 20 resin fo asistensia ba sosiedade ho konflitu hodi hari dame sustentavel.