Dezenvolve módulu treinamentu KKN (Korrupsaun, Koluzaun no Nepotizmu)

Atu dezenvolve módulu treinamentu KKN ba komunidade Timor laran tomak hodi prevene KKN nudar obstaklu ba dame sustentavel iha Timor-Leste.

Doador