Liberdade asesu ba informasaun (FOI)

Liberdade asesu ba informasaun ba governasaun inkluzivu

Atu hadi’a governasaun liu husi involvimentu opiniaun públiku ba ejiji transparansia no responsabilidade iha governu liu-husi direitu ba asesu ba informasaun.

.